Záručné podmienky a reklamácie

Záručné podmienky a reklamácie

1.1 Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si dôkladne uschovajte.

Predávajúci poskytuje záruku na bezporuchovú prevádzku zakúpeného telekomunikačného zariadenia, ako aj jeho príslušenstva, v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia telekomunikačného zariadenia a príslušenstva kupujúcim. Záruka je neplatná, ak typ výrobku alebo výrobné číslo bolo zmenené, odstránené alebo je nečitateľné. V prípade uplatnenia záručnej opravy telekomunikačného zariadenia resp. príslušenstva, ktoré bolo inštalované, bude záruka uznaná len ak kupujúci zároveň predloží inštalačný protokol.

1.2 Reklamáciu nie je možné uplatniť na vady zapríčinené:

• používaním výrobku, ktorý je v rozpore s návodom na obsluhu

• mechanickým poškodením výrobku, alebo príslušenstva

• opravou vykonanou neautorizovaným servisným strediskom

• neodbornou inštaláciou výrobku inou osobou než spoločnosťou ECO-RUBBER s.r.o.,

alebo touto spoločnosťou poverenou osobou

• nevhodným skladovaním a používaním mimo tepelného rozsahu uvedenom v

návode na obsluhu

• skladovaním a používaním výrobku vo vlhkom, prašnom, chemicky alebo inač

agresívnom prostredí

Reklamáciu nie je možné uplatniť ani na vady vzniknuté bežným používaním a opotrebovaním výrobku.

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:

• haváriami motorových vozidiel počas prepravy, prudkých nárazoch, požiaroch, iných haváriách priestorov.

• pri živelných pohromách

1.3 Práva kupujúceho:

§ 622 Občianskeho zákonníka

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak vec nebola ešte použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

§ 623 Občianskeho zákonníka

(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

1.4 Reklamáciu výrobku musí kupujúci uplatniť v záručnej dobe, preukázateľne u predávajúceho bez zbytočného odkladu ihneď po zistení vady, aby mohla byť vada správne posúdená a reklamácia vybavená. Pri reklamácii uvádzajte presný popis vady a zašlite reklamovaný výrobok predávajúcemu na adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach, alebo osobne prineste na adresu prevádzkarne. Ku každej reklamácii je bezpodmienečne nutné pripojiť k reklamovanému výrobku originálnu faktúru, záručný list (ak bol priložený v obale) a vyplnený servisný formulár, ktorý nájdete tu.

1.5 Vybavovanie reklamácií

Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Ak spotrebiteľ reklamáciu uplatnil počas prvých dvanástich mesiacoch od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. 

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po dvanástich mesiacov od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. V takomto prípade má spotrebiteľ možnosť zaslať reklamáciu na odborné posúdenie súdnemu znalcovi z príslušného odboru. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova, pričom počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.