Výzva na predkladanie ponúk

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

ECO-RUBBER, s.r.o., ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods.1 písm.c) zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,,ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

1.  Verejný obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: ECO-RUBBER,  s. r. o.
Sídlo: Čsl. Armády 3, 036 01 Martin
IČO: 48 315 702
DIČ: 2120131695
Kontaktná osoba (meno a priezvisko): Ing. Miroslav Kováč tel. č.: +421917800007
e-mail:   miro@sportservice.sk
internetová stránka: https://ecorubber.eu/

2.  Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:

Verejný obstarávateľ podľa § 8 ods. 1 písm. c zákona o verejnom obstarávaní.

3.  Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:

Zvýšenie konkurencieschopnosti pre spoločnosť ECO-RUBBER, s. r. o. nákupom inovatívnej technológie, s podporou zamestnanosti a vytvárania pracovných miest

 • Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce): tovar
 • Hlavné miesto dodania tovaru: k.ú. Martin-parcelné číslo KN-C 3400/85
 • Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné podmienky): Kúpna zmluva ( Príloha č.4)

7.  Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je dodanie technologických zariadení ako logického celku. Opis zákazky je uvedený v tabuľke v Prílohe č. 3, ktorá zároveň slúži ako typizovaný ponukový list pre predkladateľa ponuky (predkladateľ ponuky je oprávnený v zmysle právnych predpisov predložiť ocenenie ekvivalentného produktu. Pre takýto prípad vyplní prípadné pozmenené parametre do tabuľky). V prípade, že verejný́ obstarávateľ použil v rámci opisu predmetu zákazky konkrétneho výrobcu, výrobný́ postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní́ predložiť ponuku i na technický a funkčný́ ekvivalent.

 • Spoločný slovník obstarávania: 42962000-7    Tlačiarske/kopírovacie a grafické zariadenia

9.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:

Predpokladaná hodnota zákazky bude určená ako najnižšia cena bez DPH zo všetkých predložených ponúk týmto prieskumom (určenie predpokladanej hodnoty a určenie úspešného uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu), pričom prieskum trhu je nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 ZVO.).

10.  Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:

Integrovaný regionálny operačný program- Prioritná os: 5- Miestny rozvoj vedený komunitou

11.  Podmienky účasti:

Uchádzač je povinný preukázať, že je oprávnený dodávať tovar, ktorý je predmetom tejto zákazky. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti predložením oprávnenia na dodanie tovaru.

12.  Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:

Najnižšia celková cena celkom v EUR bez DPH za celý predmet zákazky.

13.  Lehota na predkladanie ponúk uplynie: do 12:00 dňa 15.03.2022.

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude prihliadať.

 1. Lehota viazanosti ponúk: 31.10.2022

15.  Spôsob a miesto na predloženie ponúk:

Ponuky sa predkladajú v listinnej podobe v uzatvorených obálkach a označené: „Zvýšenie konkurencieschopnosti pre  spoločnosť  ECO-RUBBER,  s.  r.  o.  nákupom  inovatívnej  technológie, s podporou zamestnanosti a vytvárania pracovných miest“ – VEREJNÁ SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ,

osobne alebo poštou na miesto predkladania ponúk uvedené v bode 1 tejto Výzvy, pripadne e – mailom na adresu: miro@sportservice.sk a označené v predmete mailu: „Zvýšenie konkurencieschopnosti pre spoločnosť ECO-RUBBER,  s.  r.  o.  nákupom  inovatívnej  technológie,  s podporou  zamestnanosti  a vytvárania pracovných miest“ – VEREJNÁ SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ.

16.  Požadovaný obsah ponuky:

Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

 • identifikačné údaje uchádzača (min. názov alebo obchodné meno uchádzača, adresu, sídlo, IČO, DIČ, telefónne číslo),
  • vyplnený Návrh na plnenie kritéria (Príloha č. 1),
  • vyplnené ČV (Príloha č. 2),
  • špecifikáciu predmetu zákazky (Príloha č. 3),
  • vyplnený Návrh kúpnej zmluvy (Príloha č.4)
  • doklady na preukázanie podmienok účasti,
  • dátum vypracovania cenovej ponuky

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči Vyhlasovateľovi a to aj v prípade, že Vyhlasovateľa neprijme ani jednu z predložených ponúk, alebo zruší postup zadávania zákazky.

17.  Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva

18.  Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:

Ponuka uchádzača musí́ byť predložená́ v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má tento sídlo mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť predložené v

pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku

19.  Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:

Tento prieskum trhu je vykonávaný v zmysle Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania (Programové obdobie 2014 – 2020) a vyhlásením Výzvy IROP-CLLD-Q446-511-002 OZ“ Partnerstvo pre MAS Turiec“ na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku, Operačný program : Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou

20.  Ostatné informácie

S víťazným uchádzačom bude uzatvorená́ zmluva podľa Obchodného zákonníka

 • Vyhlasovateľ uzavrie zmluvu s úspešnými uchádzačmi/víťaznými dodávateľmi po vyhodnotení ponúk.
 • Vyhlasovateľ neuzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom/víťazným dodávateľom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v súlade so Zákonom 315/2016

Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a nie je zapísaný.

 • Úspešný uchádzač/víťazný dodávateľ musí v čase uzavretia kúpnej zmluvy uviesť všetkých známych subdodávateľov, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak ide o subdodávateľov, ktorí majú povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora v súlade so Zákonom 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, ak bude neregulárna alebo inak neprijateľná pre verejného obstarávateľa, alebo sa zmenili okolnosti, za ktorých sa táto výzva vyhlásila a nebolo možné ich vopred predpokladať.
 • Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača v prípade, ak zistí, že vo svojej ponuke uviedol nepravdivé údaje.
 • Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm.

e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).

21.  Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 07. 03. 2022

 Prílohy na stiahnutie:

 1. Návrh na plnenie kritérií
 2. Vyhlásenie uchádzača
 3. Špecifikácia predmetu zákazky
 4. Návrh kúpnej zmluvy

V Martine, dňa 07.03.2022                                            Ing. Miroslav Kováč, v.p ECO-RUBBER, s.r.o.